Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.dolopreizen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Dolopreizen.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dolopreizen.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dolopreizen.nl.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen en externe links die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dolopreizen.nl te mogen claimen of te veronderstellen.

Dolopreizen.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie, media, externe links en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Dolopreizen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Vragen of opmerkingen over onze disclaimer

Als je meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over de disclaimer van Dolopreizen.nl, dan kun je ons benaderen via e-mail: [email protected].

Wijzigingen

Dolopreizen.nl behoudt zich het recht om deze disclaimer te wijzigen of aan te vullen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.dolopreizen.nl op deze pagina.